Søg
Close this search box.

Forretningsbetingelser

Senest revideret: 11. juni 2024

Indholdsfortegnelse

Anvendelse

Følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om d:gains (CVR 33517637) herefter kaldt ”Virksomheden” salg og levering af serviceydelser inden for området forretningsudvikling til erhvervskunder.

Virksomheden sælger:

  • hjemmesider
  • blogs
  • webshops
  • landing pages
  • opsætning af WordPress
  • redesign og optimering
  • rådgivning
  • øvrige udviklingsopgaver

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). 

Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Priser

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Ydelser på timebasis og tilvalg aftales separat.

Alle priser er eksklusive moms.

Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 7 %.

Betaling

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage fra faktureringsdato., medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Virksomheden modtager betaling via bankoverførsel.

Alle beløb er i DKK (Danske kroner) og excl. moms. 

Ydelser som er aftalt til timepris faktureres løbende.

Mindre projekter (-10.000 kr.) betales omgående.

For større projekter (+10.000 kr.) falder betalingen over to rater.

Første rate på 50% af det samlede beløb betales når designoplæg er godkendt, mens de resterende 50% betales, når siden er klar til offentliggørelse. 

At hjemmesiden er klar til offentliggørelse betyder ikke nødvendigvis, at kunden vil have den offentliggjort på dette tidspunkt, men det betyder, at Virksomheden har udført sin opgave.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud på hjemmeside fra Virksomheden fremsendes skriftligt på mail til kunden. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ved accept af tilbuddet accepterer kunden, at Virksomjedem opbevarer og behandler kundens persondata i henhold til Virksomhedens privatlivspolitik.

Kunden kan sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden gennem webshoppen. 

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering

Virksomheden

De fleste produkter er fremstillet efter forbrugerens specifikationer. Virksomheden leverer serviceydelser senest til aftalt deadline. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 8 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Kunden

Kunden skal give Virksomheden adgang til indhold, i det omfang det er nødvendigt for at udføre den aftalte serviceydel­se.

Adgang til diverse konti hos kundens hosting-udbyder samt evt. eksisterende WordPress-installation skal kunne leveres på anmodning.

Virksomheden har en forventning om, at kunden er velforberedt og omhyggelig, når ønskerne til hjemmesiden beskrives. Første skridt i processen er et designoplæg fra Virksomheden, som kunden har mulighed for at komme med ændringer til. Når designoplægget er godkendt har kunden ikke længere krav på at få lavet ændringer i designet inden for den aftalte pris.

Ved overskridelse af deadline for aflevering af indhold, manglende svar på spørgsmål, der er nødvendige for at Virksomjeden kan færdiggøre hjemmesiden, eller manglende fremsendelse af nødvendige kontooplysninger er det ikke Virksomhedens ansvar, såfremt deadline for færdiggørelse af hjemmesiden overskrides.

Overdragelse

Vælger kunden selv at overtage hjemmesidens drift og vedligeholdelse fremsender Virksomjeden en mail, hvoraf det fremgår, at siden nu er leveret og dermed kundens ansvar.

Der fremsendes link til dokument med informationer om brugernavne, passwords, farvekoder, fonte m.m.

Hjemmesiden overdrages til kunden med nyeste opdateringer af WordPress, plugins og tema og med nylig backup på serveren.

Ved overdragelsen eller senest indenfor den første uge efter overdragelsen, fremsendes evt. link til manual til opdatering af indhold på kundens hjemmeside.

Garanti

Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 3 måneder efter leveringen.

Typer af fejl og mangler er som regel broken links og design, der afviger fra guidelines.

For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 3 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 12 måneder fra oprindelig levering.

Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af dette punkt.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100% af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

Behandling af personshenførbare oplysninger

Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og indtastning af data.

Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden til enhver tid kontakte Virksomheden.

Andre vilkår

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.